Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof

Je zoon of dochter ziekmelden kan via de ISY-app, door te bellen of door dit mondeling door te geven op het schoolplein. Verlofaanvragen lopen via onze directeur.

Ziekmelden

Je zoon of dochter ziekmelden kan via de ISY-app of door te bellen naar 0478 531817. Je kunt het ook altijd mondeling op het schoolplein doorgeven.

Log in op ISY

Verlof

Heb je een verlofaanvraag van tien dagen of minder? Dan neemt onze directeur hier een beslissing over en wordt dit schriftelijk medegedeeld. Voor meer dan tien dagen neemt het College van Burgemeester en Wethouders op advies van de leerplichtambtenaar een beslissing. 

Omstandigheden waarbij een leerling in aanmerking kom voor extra verlof:

  • Bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
  • Bij verhuizing (1 dag);
  • Bij het huwelijk van bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (1 of 2 dagen);
  • Bij een ernstige ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (duur in overleg met de directeur);
  • Bij de bevalling van moeder, verzorgster, voogdes, bij 12,5-, 25-, 40, 50-, 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad;
  • Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (vakantie is nimmer een gewichtige omstandigheid).

Vakantie is dus geen geldige verlofaanvraag. Er is echter één uitzondering hierop: Wanneer een van de ouders/verzorgers een beroep heeft waarbij het alleen mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. De directeur kan verlof geven als je aan kunt tonen dat het merendeel van het inkomen alleen in de schoolvakantieperiodes verdiend kan worden. Hiervoor dien je bewijsstukken bij de verlofaanvraag te voegen. 

Bij goedkeuring van de aanvraag geldt:

  • Deze goedkeuring mag maximaal één keer per schooljaar worden verleend;
  • Het is de enige vakantie van ouder en kind in dat schooljaar;
  • Het verlof mag niet langer duren dan tien schooldagen;
  • Dit kan nooit plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar of de laatste schoolweek.

Het komt steeds vaker voor dat ouders een verzoek doen om de vakanties te verlengen. Het eerder starten of langer laten duren van een vakantieperiode is geen geoorloofde reden om uitstel van de leerplicht aan te vragen. Hiervoor kan de directeur geen verlof toekennen.

Daarnaast merken we dat ouders van 4-jarigen regelmatig vakanties plannen buiten de vakantieperiodes. We vinden dit als team onwenselijk. Kinderen missen op deze wijze onderwijsaanbod. Deze kinderen vallen inderdaad niet onder de Leerplichtwet. Echter voor deze kinderen gelden ook de richtlijnen die de school voert over de aanwezigheid en het volgen van het onderwijsaanbod. 

Graag dit formulier gebruiken voor het aanvragen van verlof. Het formulier is ook op school verkrijgbaar.