Klachtenregeling

Klachtenregeling

Samen zetten we ons in om alles op St. Anna zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan gebeuren dat je toch ergens een klacht over hebt. Hieronder lees je hoe we je hiermee kunnen helpen.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter -gelet op de aard van de klacht- niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep.

Met de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met de klacht nergens anders terecht kan.

Als een klacht wordt ingediend bij het bestuur van Dynamiek Scholengroep kan het bestuur ervoor kiezen de klacht zelf af te handelen, als het bestuur van mening is dat de klacht op eenvoudige wijze kan worden afgehandeld en de klager hiermee instemt. Indien nodig verwijst het bestuur de klager naar een externe vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze personen zijn strikt vertrouwelijk.

Klachtenregeling downloaden