1.2 Dynamiek schoolbestuur


Naar de schoolgids indexBasisschool St. Anna valt onder het bestuur van de stichting Dynamiek Scholengroep.
Dynamiek Scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeente Horst aan de Maas en Venray. Ruim 3000 kinderen bezoeken de 19 scholen van onze stichting. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

1.2.1 Bestuur


College van Bestuur:

  •            mevrouw Dorien Sommers 
  •            mevrouw Karin Albers

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau.

Raad van Toezicht:

  • de heer C. de Koning, voorzitter
  • de heer R. Joosten
  • mevrouw I. Creemers
  • mevrouw C. Smets
  • de heer J. Janssen

Adresgegevens:

Postadres: Postbus 6162, 5960 AD Horst
Bezoekadres: Expeditiestraat 3a, 5961 PX Horst
077-4678020
www.dynamiek.nu
info@dynamiek.nu

1.2.2 Sponsoring

Er is op bestuursniveau een beleid voor sponsoring. Doel van sponsoring is het ‘verzamelen’ van middelen t.b.v. het onderwijs voor zaken die niet in het normale schoolbudget zitten. Dit ‘verzamelen’ is aan strakke regels gebonden, evenals het besteden ervan.

1.2.3 Verzekeringen

Door het bestuur is voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Verzekerden zijn de leerlingen, personeelsleden, stagiairs, vrijwilligers inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school verband houdende activiteiten deelnemen. De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. de evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteit vergt.
De verzekering dekt lichamelijke schade en bijvoorbeeld niet een kapotte jas, bril of fiets. Wanneer eigendommen van kinderen onder schooltijd beschadigd of vernield worden, is dit meestal ten gevolge van spel. De school is hiervoor niet door de ouders aansprakelijk te stellen, tenzij er sprake is van nalatigheid van leerkrachten.

1.2.4 Ziek… en toch onderwijs

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan een zieke leerling ligt bij ons; de school waar de
leerling staat ingeschreven. Ons uitgangspunt is dat een leerling toekomstperspectief houdt en dat
een sociaal-emotioneel isolement zoveel mogelijk wordt voorkomen. Samenwerking tussen ouders,
school en andere betrokkenen is daarbij essentieel.
Voor leerlingen die langdurig ziek zijn, kan de school ondersteuning aanvragen. Een consulent
ondersteuning onderwijs zieke leerlingen, werkzaam bij BCO-Onderwijsadvies, kan de school helpen bij het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids