9.1 Kwaliteitscyclus

Met een bril van buiten naar onze eigen school kijken. Goed onderwijs ontstaat door het persoonlijk vakmanschap van ieder teamlid.


Naar de schoolgids index


Basisschool St.-Anna  hecht veel waarde aan de mening van kinderen, ouders en medewerkers. Via onder andere tevredenheidsonderzoek en klankbordavonden, brengen wij in beeld hoe iedereen over ons denkt. Ook resultaten van kinderen worden in beeld gebracht. Uitkomsten hiervan worden via ISY nieuws en de website gedeeld.

St.-Anna hanteert een kwaliteitscyclus die past bij onze visie op ontwikkelen. Kern is het cyclisch werken aan onderwijskundige kwaliteit in plaats van het louter ‘meten van kwaliteit’.

In het schoolplan en de meerjarenplanning beschrijven we wat we willen meten, de momenten waarop we meten en de onderzoeksmethodieken die we daarbij inzetten. Jaarlijks stellen we vanuit het spanningsveld tussen de actuele werkelijkheid en onze onderwijs-visie nieuwe doelen. Wat willen we bereiken? Welke thema’s onderzoeken we om te verbeteren en te innoveren?  Deze worden in acties opgenomen in het jaarplan.

Onze kernvraag is of en hoe we onze ambitie zichtbaar krijgen: betrokkenheid, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid laten ontstaan voor ieders persoonlijke leerroute.

We maken gebruik van het kwaliteitsinstrument: Werken met Kwaliteitskaarten. Door middel van korte vragenlijsten (Quick Scans) brengen we in kaart op welk niveau we zitten van de diverse ontwikkelitems.

Ook kan het leiden tot het opstellen van een kwaliteitskaart die we gebruiken om regelmatig de kwaliteit van St.-Anna  te meten.  

 

We kijken zowel naar leeropbrengsten als leerprocessen en verantwoorden op drie niveaus:

  • individuele successen in het leerproces van elk kind;
  • interne doelen;
  • externe benchmarking van opbrengsten;

.Onze teamleden houden regelmatig kindgesprekken met de kinderen, waarbij we samen hun ontwikkeling bespreken op basis van hun eigen leerwensen en onze leer- en ontwikkelingslijnen. 

Voor het derde niveau gebruiken we landelijk genormeerde toetsgegevens. We houden trendanalyses en vergelijken onze gegevens in een landelijke benchmark.

Binnen deze kwaliteitscyclus beogen we drie doelen:

  1. We verhogen het persoonlijk meesterschap en het eigenaarschap van onze teamleden. Zij onderzoeken binnen de kwaliteitscyclus voortdurend hun praktijk en verbeteren die, dankzij systematische reflectie op het eigen handelen.
  2. Doorgaande verbetering, ontwikkeling en innovatie van onze kerntaken. Doen we de dingen op de juiste en passende wijze, om zo dichter bij onze ambitie te komen?
  3. We leggen publieke verantwoording af aan alle extern betrokkenen. 

Download deze pagina Download de gehele schoolgids