8.2 Zorg voor een veilige sfeer  (Anti-pesten)


Naar de schoolgids index


We willen op school een veilige sfeer waarborgen. We spreken met de kinderen regels af om pesten op onze school te voorkomen.
U kunt hierbij denken aan de volgende regels: 

iedereen hoort erbij;

vertel het je leerkracht en je ouders als je gepest wordt;

geef elkaar complimenten ;

vertel hoe je je voelt;

doe elkaar geen pijn;

lach elkaar niet uit;

begin zelf nooit met pesten;

respect hebben voor elkaar.

Informatie van kinderen, die pesten of gepest worden, wordt aan de teamleden doorgespeeld zodat ze adequaat kunnen reageren bij calamiteiten.
Kinderen die pesten worden op hun gedrag aangesproken. Duidelijk is dat we dit gedrag niet accepteren. Door middel van gesprekjes en het duidelijk stellen van regels, proberen we pestgedrag om te buigen naar positief gedrag.
Kinderen die gepest worden proberen we weerbaarder te maken. Dit doen we door middel van gesprekjes en rollenspellen. Geregeld evalueren we in het team de vorderingen van deze gesprekjes en rollenspelen.
Ouders worden op de hoogte gebracht van het pestgedrag van hun kind.

Omdat we altijd waakzaam moeten zijn dat kinderen zich veilig en geborgen moeten kunnen voelen werken we altijd hieraan. Dat ligt ook in onze pedagogische opdracht ingesloten.
 Als leidraad wordt de klapper “Pesten” van de GGD gebruikt. Er wordt uitgegaan van een vijf-sporenbeleid. D.w.z. dat er aandacht is voor alle betrokkenen van het pestgedrag: het slachtoffer, de pester, de middengroep, de ouders en de school. Door het pestgedrag op alle fronten aan te pakken is de kans op succes groter.

We volgen de kinderen met ons sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem SCOL. Door structureel aandacht te geven aan sociaal emotionele vorming kunnen we preventief werken aan een goede sfeer op school en aan waarden, normen en anti-pestgedrag van kinderen. 
Cyberpesten is het digitaal pesten middels digitale media.  Indien wij op school horen dat dit gebeurt stellen wij ouders van alle kinderen uit de desbetreffende groep op de hoogte.  Digitaal pesten vindt hoofdzakelijk plaats in de vrije tijd. Als ouders is het goed om regelmatig  gesprekjes te houden over het digitale gedrag/activiteit van je kind. Interesse tonen en open over zijn zorgt voor vroegtijdig de juiste keuzes te kunnen maken!


Download deze pagina Download de gehele schoolgids