8.2 Anti-pest beleid


Naar de schoolgids index


We willen op school een veilige sfeer waarborgen. We spreken met de kinderen regels af om pesten op onze school te voorkomen.
U kunt hierbij denken aan de volgende regels: 

iedereen hoort erbij;

vertel het je leerkracht en je ouders als je gepest wordt;

geef elkaar complimenten ;

vertel hoe je je voelt;

doe elkaar geen pijn;

lach elkaar niet uit;

begin zelf nooit met pesten;

respect hebben voor elkaar.

Informatie van kinderen, die pesten of gepest worden, wordt aan de teamleden doorgespeeld zodat ze adequaat kunnen reageren bij calamiteiten op de speelplaats.
Kinderen die pesten worden op hun gedrag aangesproken. Duidelijk is dat we dit gedrag niet accepteren. Door middel van gesprekjes en het duidelijk stellen van regels, proberen we pestgedrag om te buigen naar positief gedrag.
Kinderen die gepest worden proberen we weerbaarder te maken. Dit doen we door middel van gesprekjes en rollenspellen. Geregeld evalueren we in het team de vorderingen van deze gesprekjes en rollenspelen.
Ouders worden op de hoogte gebracht van het pestgedrag van hun kind.

Omdat we altijd waakzaam moeten zijn dat kinderen zich veilig en geborgen moeten kunnen voelen werken we altijd hieraan. Dat ligt ook in onze pedagogische opdracht ingesloten.
Op school hebben we een “Schoolplan tegen Pesten” opgesteld. Hierin staat onze aanpak tegen pesten specifiek omschreven. Als leidraad wordt de klapper “Pesten” van de GGD gebruikt. Er wordt uitgegaan van een vijf-sporenbeleid. D.w.z. dat er aandacht is voor alle betrokkenen van het pestgedrag: het slachtoffer, de pester, de middengroep, de ouders en de school. Door het pestgedrag op alle fronten aan te pakken is de kans op succes groter. Zowel ons “Schoolplan tegen Pesten” als de themaklapper van de GGD liggen op school in onze orthotheek ter inzage voor iedereen.

We volgen de kinderen met ons sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem SCOL. Door structureel aandacht te geven aan sociaal emotionele vorming kunnen we preventief werken aan een goede sfeer op school en aan waarden, normen en anti-pestgedrag van kinderen. Afgelopen schooljaar hebben we het pestprotocol aangepast. Dit is vastgesteld door onze MR en ligt ter inzage op school.
Cyberpesten is het digitaal pesten middels computergebruik, zoals het versturen van kwetsende e-mailberichten. Indien wij op school horen dat dit gebeurt stellen wij ouders van alle kinderen uit de desbetreffende groep op de hoogte. Wij vinden dat ouders dit van hun kinderen moeten weten en maken dan ook afspraken hoe hier mee om te gaan.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids