7.1 De onderwijskundige ontwikkelingen


Naar de schoolgids indexWij streven naar een leeromgeving te groeien waar we alle kinderen van onze school aanbod kunnen bieden dat bij hun past. Samen met de kinderen zorgen de teamleden er dagelijks voor dat we stappen zetten in ieders persoonlijke ontwikkelbehoefte.
Basis van voor onze ontwikkelambities op de St-Anna is het koersplan van Dynamiek Scholengroep.  Iedere school omschrijft in het schoolplan waar de het team, kinderen en ouders samen staan over 4 jaar. Hier bij is een meerjarenplanning opgesteld. Deze planning geeft inhoud en structuur aan de ontwikkel en leeracties die wij per schooljaar willen realiseren. 

Ieder schooljaar stelt het team een ambitieus en tevens realistisch jaarplan op. In dit jaarplan wordt concreet aangegeven welke stappen en ontwikkelingen worden opgepakt, wie hiervoor verantwoordelijk is en op welke manier en wat het uiteindelijke doel dient te zijn.

Op de St.-Anna werken we  al 3 jaren met MijnJeelo. We mogen ons zelf steeds meer zien en benoemen als een Jeelo-leeromgeving. Een Jeelo-school heeft als doel om alle kinderenmeer te laten leren. Jeelo heeft daarom 12 projecten ontwikkeld waarin kinderen uitgedaagd worden. Het zijn 6 uitdagingen waarvoor de nieuwe generatie staat.
Kinderen leren niet meer in vakken maar gaan maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten. Ze benutten elkaars talenten en leren leren. Bekijk de animatie over de 3 pijlers van Jeelo-scholen.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Jeelo-scholen werken daarom met ontwikkelingslijnen en leerroutes op maat. Elk kind krijgt in inlog voor Mijn Jeelo. Je kunt daarin meekijken met wat je kind leert. En je kunt zien wat je kind al gedaan heeft en wat zijn leerresultaten zijn.

In de komende periode gaan we de leergebieden aanvankelijk lezen, taalbeschouwing en begrijpend lezen volledig integreren en aanbieden vanuit de Jeelo context.  Tijdens de geplande Jeelo-studiemiddagen gaan we telkens als team, onder begeleiding van een gespecialiseerd Jeelo teamlid ons leerkracht handelen richten op Jeelo-activiteiten die we de kinderen gaan aanbieden zodat we in stappen loskomen van het methodische aanbod waarbij we wel de juiste strategieën  en aanpak willen borgen om kwalitatief aanbod aan te bieden. 

 

Digitale technologie biedt veel mogelijkheden om de leerkracht te ondersteunen bij het geven van effectief onderwijs. Een nieuwe generatie leermiddelen biedt leerkrachten een rijke en uitdagende leer- en spelomgeving om tegemoet te komen aan individuele leerstijlen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Snappet is een applicatie voor de groepen 4 t/m 8 die een volledig digitale leerlijn dekkende leeromgeving voor meerdere vakgebieden biedt. Snappet is in staat een indicatie te geven van de toepassingsvaardigheid van de leerling, naast het weergeven van de mate waarin de leerstof wordt beheerst.

• biedt een combinatie van oefenstof en toetsen;

• geeft de leerling directe feedback op het gegeven antwoord;

• is adaptief: de moeilijkheidsgraad van de opgaven wordt aangepast aan de vaardigheid van het kind;

• geeft de leerkracht real time inzicht in de ontwikkeling van het kind;

• geeft inzicht in welke deelvaardigheden sterker of minder sterk ontwikkeld zijn;

• maakt het vergelijk van de leerling ten opzichte van de landelijke standaarden mogelijk.

St. Anna  kiest voor Snappet voor onze leerlingen met de focus op innovatie binnen school welke zorgt voor beter onderwijs en hogere leeropbrengsten. Naast een investering in de hardware, infrastructuur en content, wordt ook bewust geïnvesteerd in de begeleiding en professionalisering van onze leerkrachten.

 

 

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids