7.1 De onderwijskundige ontwikkelingen


Naar de schoolgids indexHet jaarverslag is een terugblik op de resultaten die behaald zijn op de ontwikkelthema’s die in het jaarplan zijn opgenomen. Dit jaarplan is een vertaling van het schoolplan 2015-2019 naar jaarlijks te realiseren beleidsvoornemens.
Dit jaarplan werd in eerste instantie geëvalueerd tijdens een studiedag van het team in mei/juni 2019. Het jaarverslag vindt u terug op onze website.
Basis van dit schoolplan is het koersplan van Dynamiek Scholengroep, zie www.dynamiek.nu en www.bsanna.nl Dit koersplan is vertaald in een clusterplan en vervolgens naar het schoolplan voor iedere specifieke school van cluster groen.
Centraal voor alle scholen staat de ontwikkeling van de 21-eeuwse vaardigheden.  Voor een uitwerking van de ontwikkelingsdoelen van de school verwijzen we naar het jaarplan.
Een Jeelo-school heeft als doel om alle leerlingen meer te laten leren. Jeelo heeft daarom 12 projecten ontwikkeld waarin leerlingen uitgedaagd worden. Het zijn 6 uitdagingen waarvoor de nieuwe generatie staat.
Leerlingen leren niet meer in vakken maar gaan maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten. Ze benutten elkaars talenten en leren leren. Bekijk de animatie over de 3 pijlers van Jeelo-scholen.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Jeelo-scholen werken daarom met ontwikkelingslijnen en leerroutes op maat. Elk kind krijgt in inlog voor Mijn Jeelo. Je kunt daarin meekijken met wat je kind leert. En je kunt zien wat je kind al gedaan heeft en wat zijn leerresultaten zijn.
Digitale technologie biedt veel mogelijkheden om de leerkracht te ondersteunen bij het geven van effectief onderwijs. Een nieuwe generatie leermiddelen biedt leerkrachten een rijke en uitdagende leer- en spelomgeving om tegemoet te komen aan individuele leerstijlen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Snappet is een applicatie voor de groepen 4 t/m 8 die een volledig digitale leerlijn dekkende leeromgeving voor meerdere vakgebieden biedt. Snappet is in staat een indicatie te geven van de toepassingsvaardigheid van de leerling, naast het weergeven van de mate waarin de leerstof wordt beheerst.

• biedt een combinatie van oefenstof en toetsen;

• geeft de leerling directe feedback op het gegeven antwoord;

• is adaptief: de moeilijkheidsgraad van de opgaven wordt aangepast aan de vaardigheid van het kind;

• geeft de leerkracht real time inzicht in de ontwikkeling van het kind;

• geeft inzicht in welke deelvaardigheden sterker of minder sterk ontwikkeld zijn;

• maakt het vergelijk van de leerling ten opzichte van de landelijke standaarden mogelijk.

St. Anna  kiest voor Snappet voor onze leerlingen met de focus op innovatie binnen school welke zorgt voor beter onderwijs en hogere leeropbrengsten. Naast een investering in de hardware, infrastructuur en content, wordt ook bewust geïnvesteerd in de begeleiding en professionalisering van onze leerkrachten.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids