6.8 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP)


Naar de schoolgids index


De WBP heeft alles te maken met zorgvuldig omgaan met gegevens en met privacy van medewerkers, kinderen en ouders. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) zijn scholen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke gegevens van de leerling gebruikt worden en aan wie de school wanneer welke gegevens wil verstrekken en met welk doel. Eén van de dingen die de WPB voorschrijft is het feit dat iedere basisschool een afschrift van het onderwijskundig rapport aan de ouders van een leerling verstrekt. Basisscholen zijn verplicht een dergelijk rapport op te stellen. Dit onderwijskundig rapport wordt vervolgens aan het einde van het schooljaar doorgestuurd naar de school in het voortgezet onderwijs waar het kind naar toe gaat of bij een tussentijdse verhuizing naar de nieuwe school van het kind.

Over de informatieplicht

Mensen hebben het recht te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) zijn organisaties en instellingen daarom verplicht mensen te informeren over hun identiteit en wat zij met hun persoonsgegevens doen. De school moet bijvoorbeeld laten weten voor welk doel het de persoonsgegevens verzamelt.

Ook moet de school laten weten of het persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties en waarom. Op het inschrijfformulier van kinderen wordt aan de ouders daarom gevraagd of gedurende de basisschoolperiode:

  • Leerlingenlijsten aan klasgenoten mogen worden uitgereikt.
  • Het publiceren van foto’s van hun kind bv. in de schoolgids of op de website van de school is toegestaan.
  • Het uitwisselen van informatie met logopedist, jeugdarts, de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de onderwijsbegeleidingsdienst, de school van herkomst, de school van bestemming is toegestaan.
  • Wilt u wijzigingen van uw persoonlijke gegevens (adres en telefoonnummers e.d.) ook altijd meteen doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids