6.8 Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)


Naar de schoolgids index


Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving ingegaan, de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). De wet houdt in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier verwerkt worden. Op school worden ook veel persoonsgegevens van leerlingen verwerkt. Denk aan de vele online oefeningen en toetsen die digitaal gemaakt worden, maar ook adresgegevens, medische bijzonderheden, enzovoorts. Organisaties moeten nog zorgvuldiger met gegevens van kinderen, personeel en derden omgaan en daar de nodige maatregelen voor treffen. Bij Dynamiek Scholengroep is er achter de schermen al hard gewerkt om beleidsmatig alles in orde te maken voor de AVG.
Er is een informatiebeveiliging en privacybeleid (IBP) opgesteld voor alle medewerkers volgens het laatste convenant  en de daarbij horende protocollen en instrumenten. Daarnaast worden risicoanalyses uitgevoerd om de zwakke en sterke kanten in beeld te krijgen en is er op elke school een studiedag over de AVG en privacy/veiligheid gepland. Daarnaast is er een Privacybeleid opgesteld wat u hiernaast kunt downloaden.
Ook willen we u als ouders/verzorgers informeren over hoe we als scholen van Dynamiek omgaan met leerlinggegevens, waarom we dat doen en wat uw rechten zijn. Kinderen onder de 16 jaar vallen immers onder de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. In de privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen kunt u dit inzien.
Daarnaast zult u aan het begin van het nieuwe schooljaar ook een toestemmingsformulier ontvangen waarin u wel of geen toestemming geeft voor het verwerken van beeldmateriaal voor verschillende doeleinden. (dit mag door scholen ook digitaal via het ouderportaal worden aangeboden). Als school respecteren wij uw keuze en zullen we rekening houden met uw wensen.

Mocht u vragen hebben kunt u een e-mail sturen naar privacy@dynamiek.nu


Download deze pagina Download de gehele schoolgids