6.6 Klachtenregeling


Naar de schoolgids index


Overal waar mensen werken kan iets fout lopen, dus ook op onze school. 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep.
Met de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met de klacht nergens anders terecht kan.
Als een klacht wordt ingediend bij het bestuur van Dynamiek Scholengroep kan het bestuur ervoor kiezen de klacht zelf af te handelen, indien het van mening is dat de klacht op eenvoudige wijze kan worden afgehandeld en de klager hiermee instemt.
Indien nodig verwijst het bestuur de klager naar een externe vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze personen zijn strikt vertrouwelijk.

De externe vertrouwenspersoon is werkzaam bij de GGD en is een functionaris van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Deze is bereikbaar via 077-8504855 (secretariaat JGZ, vragen naar de externe vertrouwenspersoon voor ouders en kinderen)
Adres:
GGD Limburg Noord
Postbus 1150, 5900 BD Venlo.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van Dynamiek Scholengroep.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids