6.4 Gezamenlijk overblijven


Naar de schoolgids index


Vanaf 2019-2010 werken we met een nieuwe onderwijstijden. Hierbij blijven bijna alle kinderen lunchen op school.

1. De teamleden lunchen tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de klas met de leerlingen.

2. Om 12.15 uur tot 12.45 uur spelen de kinderen buiten onder toezicht van 2 twee vrijwilligers/surveillanten. Bij slecht weer blijven de kinderen in hun eigen groepen/ speelzaal waar voldoende spelletjes en andere bezigheden zijn om de tijd prettig door te brengen.

3. We hanteren, ook tijdens het overblijven, de regels van onze school.

4. Ouders en school geven samen vorm aan de surveillance. De school is eindverantwoordelijk. Om continuïteit te waarborgen en een en ander organisatorisch te stroomlijnen zal de school twee overblijfcoördinatoren aanstellen. Deze zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de surveillance in de breedste zin van het woord. Zij hebben doorlopende contact met leerkrachten, directeur en ouders.

5. De vergoeding voor de vrijwilligers is € 4,20. per keer. Dynamiek stelt voor hen een vrijwilligerscontract op. Vrijwilligers hebben een verklaring van goed gedrag nodig. Onkosten hiervoor worden door school vergoed.

6. Aan het einde van het schooljaar kunnen ouders hun kind aanmelden voor deelname aan het overblijfrooster voor het nieuwe schooljaar. Deze aanmelding geldt voor het gehele schooljaar. Ouders kunnen er ook voor kiezen hun kind van 12.00 uur tot 12.45 uur naar huis te laten gaan. Ook dat geldt voor het gehele schooljaar.

Wanneer ouders ervoor kiezen om hun kind iedere dag over te laten blijven betalen ze € 25,00 per jaar. Bij 3 keer overblijven €18,75. Bij 2 keer overblijven € 12,50 en bij 1x keer overblijven € 6,25 per jaar.  Kleuters die instromen betalen € 2,50 per maand voor iedere dag overblijven.

Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor een kind dat niet deelneemt aan het  overblijfrooster toch moet overblijven, dan kan dat. Aan de ouders vragen wij dit aan te geven bij de leerkracht. Het kost dan € 0,50 per keer.

7. De surveillanten begeleiden de kinderen tussen 12.15 uur en 12.45 uur in de pauze. Daarbij staat het handhaven van een prettige en veilige sfeer voorop. De surveillanten houden toezicht op het spel en grijpen waar nodig in om escalatie van incidenten te voorkomen, of schakelen een leerkracht tijdig in. Tegelijkertijd functioneren de surveillanten als algemeen aanspreekpunt voor de leerlingen. Vragen waar de surveillanten geen antwoord op weten worden doorgegeven aan de leerkracht/ overblijfcoördinator.

8. Alle surveillanten rapporteren eventuele bijzonderheden aan de leerkracht/ overblijfcoördinator.

9. Kinderen en ouders die het niet eens zijn met de gang van zaken tijdens de middagpauze kunnen dit direct terugkoppelen naar de overblijfcoördinator. In de praktijk houdt dat in dat een en ander besproken wordt of anders telefonisch of via de mail wordt gemeld.

10. Alle surveillanten krijgen instructie in het begin van het schooljaar en ontvangen een rooster met alle vrijwilligers. In het rooster staan de telefoonnummers van alle vrijwilligers. Wanneer iemand, om wat voor reden, niet kan, zorgt hij/zij zelf voor vervanging.

11.Twee keer per jaar is er een evaluatie voor de surveillanten. De eerste keer na twee maanden en de tweede keer halverwege het schooljaar.

12. Kinderen die tijdens de lunchtijd hun lunch niet op hebben mogen dit mee naar buiten nemen.

Waar letten we op:

1. De maaltijd wordt door de leerkracht begonnen met een moment van rust. De kinderen lunchen gezond: broodwaren, gezonde koek, drinken, fruit en groenten. Snoep is niet toegestaan.

2. De kinderen ruimen hun spullen op na de maaltijd. De trommels etc. worden in de tas gestopt. Niet opgegeten spullen gaan weer mee naar huis.

3. Tijdens de pauze buiten wordt uitsluitend gespeeld met materiaal van de school.

4. Ballen die op het dak terechtkomen, worden uitsluitend door een volwassene, van het dak gehaald.

5. Uitsluitend bij extreme regen wordt, na toestemming van de onderbouw teamleden onder toezicht van surveillanten gebruik gemaakt van de speelzaal voor de groepen 1 en 2. Groep 3 t/m 8 zal in de eigen klas blijven. Vijf minuten voor aanvang van de lessen worden de spullen opgeruimd: om 12.40 uur.

 (Eén surveillant in de speelzaal en 1 surveillant in de overige groepen).

6. Alle kinderen die op het schoolplein zijn, houden zich aan de geldende gedragsregels van school. Kinderen die niet overblijven mogen pas na 12.35 uur het schoolplein betreden.

7. Ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd. Onder ongewenst gedrag wordt o.a. verstaan: geen respect hebben voor de surveillanten of geen respect voor elkaar tonen.

8. De surveillanten lossen strubbelingen op. Deze strubbelingen worden indien nodig doorgegeven aan desbetreffende teamleden die passende maatregelen zullen nemen.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids