6.2 Ouderpanel (OP)


Naar de schoolgids indexSinds 2003 hebben wij op basisschool St. Anna in Blitterswijck een ouderpanel.
Een dergelijk overlegorgaan is voor de MR, voor de school maar zeker niet in de laatste plaats voor de ouders erg belangrijk.
Het ouderpanel is een overlegorgaan van de MR-ouderleden en ouders van de kinderen die op school zitten. In principe zijn alle groepen in het ouderpanel vertegenwoordigd door de ouders. De vergaderingen van het ouderpanel zijn openbaar en kunnen door iedereen die betrokken is bij de school worden bijgewoond.

Doel van het ouderpanel

Het ouderpanel is bedoeld om een goede communicatie tussen school en ouders te bevorderen en om de samenwerking tussen ouders, school en MR te stimuleren. Agendapunten zijn zeer divers, maar hebben uiteindelijk altijd als doel om het schoolgaan voor onze kinderen te verbeteren. Nieuwsgierig? Schuif gerust een keer aan.

Functioneren van het ouderpanel

Het ouderpanel fungeert als achterban voor de MR-ouderleden.  Het ouderpanel wordt geraadpleegd bij belangrijke besluiten die door de MR genomen moeten worden. Daarnaast wordt het ouderpanel uitgenodigd om over bepaalde onderwerpen, die binnen de MR aan bod komen, haar mening of oordeel te geven.  Over alle zaken die in de MR worden behandeld wordt aan het ouderpanel verslag gedaan.
Het ouderpanel is de basis voor een structureel contact tussen school en ouders dat via de MR-ouderleden wordt onderhouden.
Het ouderpanel heeft eveneens een signaleringsfunctie. Schoolaangelegenheden van algemene aard die verbetering vragen of die ouders zorgen baren worden binnen het ouderpanel besproken. Via de MR-ouderleden worden deze zaken in de MR -vergaderingen behandeld.
Op deze manier wordt er gewerkt aan een goede samenwerking tussen school en ouders die gekenmerkt wordt door openheid en vertrouwen.
Het ouderpanel vergadert 4 tot 6 keer per jaar. De vergaderingen worden op school gehouden en beginnen om 20.00 uur.
Als ouderpanellid neem je in principe voor één jaar zitting in het ouderpanel. Tijdens de laatste vergadering van het schooljaar worden de huidige ouderpanelleden gevraagd of zij het volgende schooljaar willen blijven deelnemen. Indien nodig, wordt er aan het begin van het schooljaar een oproep geplaatst om zich aan te melden als ouderpanellid. In het geval dat er meer aanmeldingen zijn voor actieve deelname dan dat er plaats is in het panel (maximaal 18 panelleden) zal er geloot worden. Degenen die uitgeloot worden komen dan automatisch op een wachtlijst te staan. Op het moment dat er een plaats vrijkomt in het panel zullen eerst de mensen op de wachtlijst benaderd worden voor deelname.

Criteria voor actieve deelname aan het ouderpanel

Elk ouderpanellid moet een of meer kinderen hebben welke leerling is of zijn van de basisschool (groep 0 tot en met groep 8).
Men behoort minimaal de helft van het aantal vergaderingen bij te wonen, omdat uitgegaan wordt van een actieve deelname.

Samenstelling van het ouderpanel

Het ouderpanel bestaat uit maximaal 18 ouders waarbij het streven is om een zo gelijkmatig mogelijke verdeling te hebben van ouders met kinderen uit alle groepen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids