4.4 ZORGSYSTEEM


Naar de schoolgids index


Kwaliteitszorg

De scholen van Dynamiek Scholengroep staan voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij kinderen uitgedaagd worden om te leren.

Om deze kwaliteit te verbeteren en te borgen werken we met het instrument Werken met Kwaliteitskaarten (WMK). Hierin beschrijven we als Dynamiek Scholengroep maar zeker ook als school op welke manier kwalitatief onderwijs zichtbaar is op de school, maar ook wat onze doelstellingen zijn voor dit kwalitatief goed onderwijs. Deze doelstellingen liggen op het gebied van resultaten, leerkrachthandelen en op het contact met externen, zoals ouders. Aan de hand van deze beschrijvingen toetsen we onszelf, laten we ons toetsen door ouders en kinderen en formuleren verbeterpunten voor de aankomende periode. Dit alles wordt opgenomen in het jaarplan en geëvalueerd in het jaarverslag.

Groepsplannen

Op St. Anna werkten we tot dit schooljaar met groepsplannen.

In een groepsplan wordt uitgegaan van 3 niveaus, waarbij uitzonderingen naar boven en beneden mogelijk zijn. In het groepsplan wordt de beginsituatie, het gewenste doel en de aanpak beschreven per niveau. Uitgangspunt hierbij is de onderwijsbehoefte van de leerling, gebaseerd op de resultaten van de leerling en op de aanpak die deze leerling nodig heeft om tot het best mogelijke resultaat te komen.

Omdat we vanaf schooljaar 2017-2018 starten met het werken met Snappet, werken we niet meer met groepsplannen. Snappet volgt de ontwikkeling van kinderen per dag en zorgt ervoor dat de leerkracht iedere dag afstemt op de individuele behoefte van de kinderen.

Het komt voor dat we vragen hebben over hoe we deze kinderen het beste kunnen begeleiden. Om kinderen beter in beeld te brengen maken we bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid en bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand van de Handeling Gerichte Proces Diagnostiek.

Dyslexieprotocol Dynamiek Scholengroep

Kinderen met lees- en spellingproblemen.

Dit protocol geldt voor alle scholen van ons schoolbestuur. Hierbij is het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, een uitgave van het Expertisecentrum Nederlands te Nijmegen de leidraad voor de school.

Uitgangspunten die door alle betrokken scholen gehanteerd worden, zijn:

Op school wordt ingezet op preventie en waar nodig op de behandeling van alle lees- en taalproblemen. Het gaat dus niet alleen om kinderen met dyslexie, maar om alle kinderen met problemen bij lezen en taal.

Als bij uw kind lees- en/of spellingproblemen gesignaleerd worden, worden door onze school, volgens afgesproken criteria, handelingsplannen opgezet die vervolgens in een dossier opgenomen worden. De IB’er beoordeelt dit samen met de orthopedagoog van het BCO. Als zij tot de conclusie komen dat de leerling extra hulp nodig heeft op lees- en taalgebied, dan wordt de leerling behandeld als zou hij/zij een dyslexieverklaring hebben. Onze school is toegerust om uw kind op een goede en verantwoorde manier te begeleiden. Vanaf de start van dit traject wordt u als ouder bij de ontwikkelingen betrokken.

Mocht blijken dat een leerling dyslexiebegeleiding nodig heeft die de zorgmogelijkheden van de school overstijgt, dan bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de gemeente, om een onderzoek op kosten van de gemeente te laten doen.

Onze school erkent alleen de onderzoeken gedaan door gezondheidspsychologen en daartoe erkende instellingen, conform het dyslexieprotocol.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids