4.4 Kinderen met een Ontwikkelingsvoorsprong


Naar de schoolgids index


Ons uitgangspunt is alle kinderen uit te dagen op hun eigen niveau. Dit betekent dat we ruimte willen bieden aan alle kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. We gaan vooral uit van de behoefte van het kind. Wil/kan het kind een ander aanbod aan dan de (gemiddelde) groep? Indien dit van toepassing is volgt er altijd overleg met ouders over hoe hier mee om te gaan. Leerkracht en ouders kunnen aangeven bij de kwaliteitsmedewerker dat zij denken dat het kind hiervoor in aanmerking komt. Er wordt alleen dan verder gegaan in het zoeken naar een ander (afwijkend) leeraanbod als leerkracht, kwaliteitsmedewerker en ouders overtuigd zijn van de meerwaarde voor het kind. Indicatoren (kunnen) zijn: I+ scores, hoog IQ, onderprestatie. We proberen kinderen zoveel mogelijk in hun eigen groep extra aanbod te bieden, d.m.v. compacten en verrijken van de lesstof. Leerlingen uit groep 8 hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de masterclass van het Dendron- of Raaylandcollege.


Met het beleid  wordt vorm gegeven aan extra impulsen om passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen op onze school te bewerkstelligen.

Er staan binnen Dynamiek vier doelen centraal:

 • Op elke school worden (hoog)begaafde kinderen tijdig een goed gesignaleerd
 • Op elke school is een adequaat en boeiend aanbod voor (hoog)begaafde kinderen
 • Expertise wordt vergroot
 • Er is een thuisnabije peergroup ontmoeting voor (hoog)begaafde kinderen.

Hoe geeft St. Anna vorm aan bovengenoemde doelen 0

 • Voor signalering wordt gebruik gemaakt van de quickscans uit DHH, observaties, gesprekken
       met kinderen, gesprekken met ouders, en toetsgegevens.
 • M.b.v. Snappet en Jeelo proberen we de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau uit te dagen.
        We kijken hierbij zoveel mogelijk naar de behoeftes van individuele kinderen. Leerkrachten maken
        bij het aanbod gebruik van de taxonomie van Bloom.
       We zetten de denksleutels in en enkele kinderen werken met rekentijger, naast de lessen uit de methode.
 • Wanneer kinderen eraan toe zijn werken ze een leerjaar hoger (bloklessen rekenen, taal)
 • Enkele dagdelen per jaar worden we ondersteund door een bovenschools specialist MHB (Barbara).
       Van daaruit kunnen we acties/ afspraken voor leerkrachten en kinderen maken. Denk aan inzet
       taxonomie van Bloom. Marleen Hendriks is aandachtsfunctionaris vanuit St. Anna.
 • Op dit moment zijn er op St. Anna geen kinderen die behoefte hebben aan peergroup ontmoeting.
       Indien dit het geval is, is er een samenwerking mogelijk met de scholen Megelsheim en de Peddepoel.

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids