4.3 DE INTERN BEGELEIDER


Naar de schoolgids index


Het zorgsysteem wordt op onze school gecoördineerd door een intern begeleider. De intern begeleider helpt de leraren bij het uitvoeren van alle activiteiten in het kader van de zorg aan kinderen. Marleen Heldens is de intern begeleider van onze school.

De taken van de intern begeleider zijn te verdelen in:

 • organisatietaken van de leerlingenzorg,
 • ondersteuningstaken naar leraren,
 • ondersteuningstaken binnen het cluster.

Organisatietaken van de leerlingenzorg

Bewaken van procedures en afspraken in de school voor:

 • systematische signalering van de vorderingen
 • inschakelen hulpverlening van BCO, expertise uit SBO en andere instanties
 • verwijzing naar speciaal (basis) onderwijs
 • overgang naar speciaal(basis) onderwijs
 • terugplaatsing vanuit speciaal (basis) onderwijs
 • afstemmen van de inzet van extra hulpverlening
 • verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen binnen de zorg

Ondersteuningstaken naar leraren

Het betreft onder andere de volgende ondersteuningstaken:

 • ondersteuning bij het afnemen van toetsen
 • ondersteuning bij het analyseren van toets resultaten
 • ondersteuning in gesprekken met de ouders
 • ondersteuning bij het opstellen en de uitvoering van groepsplannen, handelingsplannen, HGPD en/ of OPP
 • verrichten van een aanvullend schoolonderzoek
 • het observeren van de leerling in de groep
 • samenstellen van aangepaste programma’s
 • inzetbaar maken van extra materialen

Ondersteuningstaken binnen het cluster

In samenwerking met de intern begeleiders van de overige scholen van cluster groen

 • benodigde ondersteuning aan leerlingen in kaart brengen,
 • besluiten nemen voor ondersteuning en
 • evalueren van de effecten van de ingezette ondersteuning
 • leerling besprekingen houden, altijd na toestemming van ouders

Download deze pagina Download de gehele schoolgids