4.3 Ondersteuning op onze school


Naar de schoolgids index


Ouders en scholen willen allebei dat kinderen maximale kansen hebben. De kansen van kinderen zijn dan ook altijd het uitgangspunt. Tijdens de schooltijd van een kind trekken ouders en de school samen op om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Scholen en schoolbesturen in het Samenwerkingsverband moeten een aansluitend geheel van onderwijs en ondersteuning bieden. Elk schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs met de geboden basisondersteuning als fundament.

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan.

De kern van passend onderwijs is:
Het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Daarbij gaat het om maatwerk in het onderwijs voor elk kind met of zonder extra ondersteuning.

De belangrijkste punten van deze wet zijn:

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat elk schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school, of op een andere school in het regulier- of het speciaal onderwijs.
Samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Schoolbesturen maken onderdeel uit van een Samenwerkingsverband.
Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning, die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden.

Dynamiek scholengroep maakt deel uit van samenwerkingsverband: Passend Onderwijs Noord-Limburg.

De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt gelijk met de grenzen van 8 gemeenten:Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan deMaas, Peelen Maas, Venlo en Beesel.

Ons samenwerkingsverband wil bereiken dat er in Noord-Limburg kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen. Extrondersteuning, voor kinderen die dit nodig hebben, wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone, thuisnabije,  basisschool. Scholen en teamleden ontwikkelen zich steeds verder om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. Scholen kunnen hierbij een beroep doen op de expertise van het speciaal onderwijs. Voor een beperkte groep kinderen blijven speciale voorzieningen in de regio bestaan. 

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.


Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven:

 • hoe en wanneer ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet,
 • of er al of niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen
      of in combinatie met andere schoolbesturen.

Ouders moeten in ieder geval informatie krijgen over de ondersteuningsvoorzieningen en de -mogelijkheden. In het schoolondersteuningsprofiel van een school staat meer over de samenwerking en afstemming met ouders.

 

 

De werkwijze van Dynamiek Scholengroep m.b.t. passend onderwijs

Dynamiek Scholengroep streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuisomgeving. De middelen voor de extra ondersteuning zijn deels toebedeeld aan het Bovenschools Kwaliteitsteam (BKT) en deels aan de individuele scholen. Door de inrichting van een Kwaliteitsteam per school en samenwerking van Kwaliteitsteams tussen de verschillende scholen wordt tegemoetgekomen aan de basisondersteuning (niveau 1 en niveau 2). In overleg met het Bovenschools Kwaliteitsteam (BKT) kan er eventueel beroep gedaan worden op externen. Soms is het noodzakelijk om de met meerdere betrokkenen een kind te bespreken.

Bovenschools is er het Ondersteuningsloket voor het multidisciplinair bespreken van leerlingen waarbij:

 • het zinvol is dat er vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt wat “ondersteuning op maat” moet
       inhouden;
 • gedacht wordt aan een mogelijke plaatsing in het SBO of het SO;
 • alle betrokkenen die ondersteuning aan het kind en/of het gezin bieden samen aan tafel zitten
       en afspreken wie de regie neemt met als doel: één kind (gezin) één plan.

Het Ondersteuningsloket staat onder leiding van de Bovenschools Ondersteunings Coordinator (BOC-er)

 

Passend onderwijs op onze school

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd.

Basisondersteuning:

Niveau 1:
Een plan onder verantwoording van de leerkracht of team van leerkrachten
Niveau 2:
Een plan met ondersteuning van een Kwaliteitsteamlid of specialist of door iemand binnen de
(gekoppelde) school

Lichte ondersteuning: 

Niveau 3:
Ondersteuning die extern ingezet wordt + HGPD
Niveau 4:
Plaatsing SBO

Zware ondersteuning:

Niveau 5:
Plaatsing SO                                                                                             

Basisondersteuning betekent dat wij Bs St. Anna:

 • Ons richten op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hier ons onderwijsaanbod op aanpassen;
 • HGPD-denken en doen is het uitgangspunt, dat wil zeggen dat er vanuit kansen en mogelijkheden
        gekeken wordt naar leerlingen;
 • Planmatig werken (leerlingvolgsysteem, kwaliteitszorg, dyslexieprotocol);
 • Zorgen voor een veilig schoolklimaat.

Onze school heeft een kwaliteitsteam dat samen de ondersteuning binnen en buiten school coördineert.

 

Ontwikkelingsperspectief:

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het uitstroomniveau na groep 8,de te bereiken tussendoelen en de werkwijze.
Het vaststellen van het(OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Op onze school betekent dit dus dat er een OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf zorgniveau 3 en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen op groep 7-niveau of lager.

 

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3:

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijk heden niet in staatzijnop een verantwoorde manier passend onderwijs aan uw kind te bieden. Bij complexere problematieken zal in een interdisciplinair overleg (Ondersteuningsloket) en in afstemming met u de noodzaak voor extra ondersteuning worden bepaald.
De samenstelling van dit interdisciplinair overleg is flexibel.

 

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5:

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school.
De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige.
Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden, ook niet met extra ondersteuning op niveau 3.
Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft bepaald, tijdelijk van aard.

 

Dyslexieprotocol Dynamiek Scholengroep

Dit protocol geldt voor alle scholen van ons schoolbestuur. Hierbij is het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, een uitgave van het Expertisecentrum Nederlands te Nijmegen de leidraad voor de school.                                                                             

Uitgangspunten die door alle betrokken scholen gehanteerd worden, zijn:
Op school wordt ingezet op preventie en waar nodig op de behandeling van alle lees- en taalproblemen. Het gaat dus niet alleen om kinderen met dyslexie, maar om alle kinderen met problemen bij lezen en taal.
Als bij uw kind lees- en/of spellingproblemen gesignaleerd worden, zal dit tijdig met u besproken worden. D.m.v. gerichte extra ondersteuning wordt geprobeerd het kind voldoende te ontwikkelen in zijn lees- en spelvaardigheid. Wanneer uit het opgestelde dossier blijkt dat er voldoende kenmerken van dyslexie naar voren komen, zal het kind als dusdanig op school begeleid worden; met extra ondersteuning en oefening, extra tijd, vergrote lettertypes, auditieve ondersteuning etc.
Mocht blijken dat de leesproblemen erg hardnekkig zijn, en als er géén sprake is van een andere stoornis, dan kan er via de gemeente een onderzoek naar EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) worden aangevraagd. Indien EED wordt vastgesteld, kan ook dyslexiebehandeling (eveneens vergoed door de gemeente) gestart worden.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids