4.1 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school


Naar de schoolgids index


Leerlingvolgsysteem 

 

Het leerlingvolgsysteem vormt een belangrijk onderdeel van ons zorgsysteem. Onze basisschool beschikt over een leerlingvolgsysteem voor: 

 • de ontwikkeling van het jonge kind; Jeelo Ontwikkellijnen!;                   
 • gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling; (SCOL);
 • de basisvaardigheden technisch lezen; (CITO AVI + DMT-toetsen);
 • spelling (CITO Spelling en werkwoordspelling);
 • rekenen/wiskunde (CITO Rekenen-Wiskunde) ;
 • begrijpend lezen (CITO Begrijpend lezen);
 • de eindtoets voor groep 8 is dit jaar; “route 8” voor schoolverlaters. 

Het leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel om op een systematische en onafhankelijke manier van alle leerlingen de vorderingen over langere periodes in kaart te brengen. Het leerlingvolgsysteem stelt de leraar in staat vast te stellen, of de ontwikkeling van de leerlingen naar wens verloopt.

Met behulp van het leerlingvolgsysteem, dagelijkse observaties en ervaringen en  stelt de leraar in overleg met ons kwaliteitsteamlid kindondersteuning vast of: 

 • de leerlingen voldoende vooruitgaan;
 • de leerstof op het niveau van de leerling is afgestemd;
 • leerlingen extra hulp nodig hebben;
 • veranderingen in het onderwijsgedrag van de leraar nodig zijn;
 • onderdelen van het onderwijsprogramma voor verandering in aanmerking komen.  

Met de verkregen gegevens kan de leraar met de hulp van een kwaliteitsteamlid: 

 • leerlingen achterhalen, die verder onderzocht dienen te worden op leer/ontwikkelingsstoornissen
       door het kwaliteitsteamlid. Daar waar gewenst of noodzakelijk zullen we via het bovenschoolkwaliteitsteam van Dynamiek Scholengroep extra deskundigen verzoeken deel te nemen aan het inrichten van de juiste ondersteuningsaanpak voor het kind.  
       of een andere instantie.
 • extra hulp in de groep geven.  

De vorderingen van het kind worden altijd met de ouders besproken. Het leerlingvolgsysteem biedt in de registratie een overzichtelijk inzicht in de ontwikkeling van de kinderen. Met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem heeft de school tevens een goed beeld van de kwaliteit van het onderwijs. 

 De uitvoering van ons ondersteuningssysteem wordt gecoördineerd door een kwaliteitsteamlid (zie 4.2). 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids