4.1 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school


Naar de schoolgids index


Leerlingvolgsysteem 

 

Het leerlingvolgsysteem vormt een belangrijk onderdeel van ons zorgsysteem. Onze basisschool beschikt over een leerlingvolgsysteem voor: 

 • de ontwikkeling van het jonge kind; KIJK!;
 • taal en rekenen gr. 2 (CITO Taal voor kleuters en CITO Rekenen voor kleuters);                        
 • gedrag/sociaal-emotionele ontwikkeling; (SCOL);
 • de basisvaardigheden technisch lezen; (CITO AVI + DMT-toetsen);
 • spelling (CITO Spelling en werkwoordspelling);
 • rekenen/wiskunde (CITO Rekenen-Wiskunde) ;
 • begrijpend lezen (CITO Begrijpend lezen);
 • de eindtoets voor groep 8 is dit jaar; “route 8” voor schoolverlaters. 

Het leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel om op een systematische en onafhankelijke manier van alle leerlingen de vorderingen over langere periodes in kaart te brengen. Het leerlingvolgsysteem stelt de leraar in staat vast te stellen, of de ontwikkeling van de leerlingen naar wens verloopt. De landelijk gemiddelde norm bij de CITO- toetsen is een score “III”. Kinderen die een IV of een V score behalen, zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  De speciale hulp hiervoor vindt u terug in het handelingsplan, HGPD en/ of OPP van uw kind. 

Met behulp van het leerlingvolgsysteem stelt de leraar vast of: 

 • de leerlingen voldoende vooruitgaan;
 • de leerstof op het niveau van de leerling is afgestemd;
 • leerlingen extra hulp nodig hebben;
 • veranderingen in het onderwijsgedrag van de leraar nodig zijn;
 • onderdelen van het onderwijsprogramma voor verandering in aanmerking komen.  

Met de verkregen gegevens kan de leraar met de hulp van een kwaliteitsteamlid: 

 • leerlingen achterhalen, die verder onderzocht dienen te worden op leer/ontwikkelingsstoornissen
       door het kwaliteitsteamlid, het B.C.O. (Begeleiding Centrum voor Onderwijs en Opvoeding),
       of een andere instantie.
 • extra hulp in de groep geven.  

De vorderingen van het kind worden altijd met de ouders besproken. Het leerlingvolgsysteem biedt in de registratie een overzichtelijk inzicht in de ontwikkeling van de kinderen. Met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem heeft de school tevens een goed beeld van de kwaliteit van het onderwijs. 

In het jaarplan van onze school, worden ook doelen en ontwikkelpunten op het gebied van zorg omschreven. De uitvoering van ons zorgsysteem wordt gecoördineerd door een kwaliteitsteamlid (zie 4.2). 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids