3.3 Activiteiten voor de kinderen


Naar de schoolgids indexVaardigheden groep 1-2.

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. In de kleuterklas zijn veel leersituaties, veel speelactiviteiten.
Het actief ontdekken en experimenteren leidt tot doelgericht handelen. De ontmoeting met de ander is heel belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling.
In de kring vinden we veel momenten, waarin taal en rekenen centraal staat, onder andere door het vertellen, taal/spreekoefeningen, leergesprekjes, oefenen van versjes etc.
We beschikken over een scala aan ontwikkelingsmaterialen, die de veelzijdige ontwikkeling van het kind bevorderen. Het gaat om onder andere puzzels, blokken, kralen, lotto's, mozaïek, constructiematerialen enz.
Verder is er veel aandacht voor de creativiteit; te denken valt aan tekenen, knutselen, schilderen. Ook wordt er veel gespeeld in hoeken: de speelhoek, de bouwhoek, de computerhoek e.d.
Het werken rond thema's die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kleuter en die de kinderen prikkelen om nieuwe dingen te ontdekken en te leren, zijn waardevol.
In de speelzaal krijgen de kleuters de nodige bewegingslessen. Er wordt zowel binnen als buiten ook vrij gespeeld. Dit is een belangrijke activiteit voor de bewegingsontwikkeling maar ook voor de communicatie met de ander.

Basisvaardigheden en “Snappet”.

Voor het leren van de basisvaardigheden maken we gebruik van het leerplatform “Snappet”. Elke leerling verwerkt na een instructie de leerstof op zijn of haar eigen manier. De leerkracht heeft direct inzicht in de vorderingen of prestaties en kan hierop sturen.

Gedifferentieerd

Bij gedifferentieerd werken kijkt de leerkracht naar het niveau van de leerling en past daarbij de instructie en de lesstof aan, om zo aan te sluiten bij de behoefte van leerlingen. Op die manier sluit de leerstof beter aan op de niveauverschillen in de klas. Door op verschillende manieren met de instructie en de lesstof om te gaan probeert de leerkracht bij iedereen een bepaald niveau te behalen. 

 

Adaptief

Er wordt gekeken naar de verschillen tussen kinderen om vervolgens goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Dat gaat verder dan alleen op organisatorisch en didactisch vlak. Er wordt ook kritisch gekeken naar de leerinhoud en de taakbeleving van kinderen.
Snappet gelooft dat techniek in adaptief onderwijs het verschil maakt door het administratieve deel over te nemen van de leerkracht. De techniek ondersteunt de leerkracht, maar de leerkracht is en blijft altijd de regisseur.

Lezen

In onze school beginnen de kinderen in groep 3 met methodisch ‘aanvankelijk lezen’. In groep 1-2 staan al bewust activiteiten gepland in het kader van het voorbereidend aanvankelijk leesproces.
Hoewel de kinderen in groep 3 tegelijkertijd starten met leesonderwijs, treden er toch al snel niveauverschillen op. We sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind door op verschillende manieren te lezen: klassikaal, in groepjes, individueel en op niveau. We gebruiken de methode “Veilig leren lezen” voor het aanvankelijk lezen en de methode “Estafette” voor het voortgezet technisch lezen in groep 4 t/m 6. Verder is er 3 keer per week, aan het begin van de ochtend, het zgn. inlooplezen. Hierbij worden de kinderen van de groepen 3 t/m 6 individueel begeleid door kinderen van de groepen 7 en 8 voor wat betreft het technisch lezen.

Taal

In het taalonderwijs schenken wij veel aandacht aan de volgende aspecten:het ontwikkelen van een goede uitdrukkingsvaardigheid, het ontwikkelen van een goede luisterhouding, het foutloos kunnen schrijven, het ontwikkelen van het zich schriftelijk kunnen uitdrukken en taalbeschouwing.

Rekenen

Voor het rekenonderwijs in de groepen 1 t/m 8 maken we gebruik van de methode “Rekenrijk”. Voor de groepen 4 t/m 8 is deze methode geïntegreerd in het computerprogramma “snappet”.

Kennisgebieden

In de middagen werken we volgens het Jeelo-model.
In de Jeelo-community bundelen scholen, maatschappelijke organisaties en experts hun krachten, met als doel elk jaar beter onderwijs voor leerlingen.
De Jeelo-community staat voor:

 • 12 kerndoeldekkende projecten waarin leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen;
 • doorlopende kennis- en competentielijnen waarin alle 21e-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd;
 • een digitale leeromgeving (Mijn Jeelo) – ook voor tablets, ook voor thuis - met arrangeren van eigen
        leerroutes, een leerlingvolgsysteem en portfolio;
 • eigen regie voor elke school met support voor het hele team.

Jeelo is inmiddels methode-vervangend voor wereldoriëntatie breed (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer), inclusief taal en rekenen voor groep 1-2 en begrijpend lezen en luisteren voor groep 3-8. Taal en rekenen voor groep 3-8 is in ontwikkeling.

Expressieactiviteiten.

Expressieactiviteiten zijn erop gericht dat kinderen leren om waarnemingen, ervaringen, gevoelens en verbeelding te uiten op een spelende en experimentele wijze. Kunstzinnige oriëntatie maakt deel uit van de Jeelo-aanpak. Deze omvat:

 • handenarbeid
 • tekenen
 • muziek
 • taalexpressie (drama)
 • spel en beweging (dans)

Onze school doet mee met “Cultuurpad”. Dit is een organisatie die naar wens van de school een cultuuraanbod biedt voor alle groepen van de school. In de Jeelo-thema’s maken we gebruik van het aanbod.

Muziekonderwijs

DOOR, een muziekimpuls voor onze basisschool.
Vanaf schooljaar 2017-2018 werkt Bs Anna gedurende 4 jaren mee aan het DOOR - project. Dit project bevordert structureel muziekonderwijs op de scholen. Nu dus ook op onze school.
Samen met muziekvereniging “Moed en IJver” realiseren we kansen voor leerkracht en leerling om hun muzikale talenten te gebruiken en te ontwikkelen.
Op school wordt er in elke groep muziekles gegeven door een vakleerkracht muziek. De leraren volgen deze lessen en leren ervan. Vaak worden ze uitgedaagd om mee te doen. 
In de buitenschoolse tijd volgen een aantal leerlingen in het schoolgebouw de opleiding van de muziekvereniging. In kleine projecten proberen we de vaardigheden van deze leerlingen te combineren met het muziekonderwijs in de klas. Zo slaan we een brug tussen de opleiding van de muziekvereniging en het muziekonderwijs op school.
Samen met “Moed en IJver” gaan we voor meer en beter muziekonderwijs!

Sociaal emotionele ontwikkeling.

Voor het volgen en registreren van de sociaal- emotionele ontwikkeling gebruiken we het leerlingvolgsysteem SCOL. De aanpak rond de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt onderdeel uit van Jeelo.

Bewegingsonderwijs

Op het gebied van het bewegingsonderwijs wordt er wekelijks gymnastiekles gegeven. De kleutergroepen 1-2 maken op dinsdag gebruik van de speelzaal op school. Groep 3-8 gymmen op donderdagmiddag in de sporthal te Meerlo; zij worden hier per bus naar vervoerd. Helpt u uw kind eraan herinneren, dat de tas met gymspullen mee naar school en ook weer mee naar huis gaat. U kunt dan de spullen regelmatig wassen en ze raken minder gauw zoek.
Naast de reguliere gymles in de sporthal geven we ook bewegingslessen op school. Elke groep heeft wekelijks 1-2 momenten in het rooster opgenomen om op of rond school te bewegen. Dit kan plaatsvinden in de klas, de speelzaal of op de speelplaats. Woensdagochtend is de wekelijkse 2e beweegactiviteit (hockey, volley, voetbal en basketbal) op ons eigen schoolterrein! Beide beweeg/gymlessen worden verzorgd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs! 

Gymkleding voor groep 1-2

De kleuters gymmen op blote voeten, in hemdje en broekje. Zij hebben dus geen speciale gymkleding nodig. Wilt u uw kind op deze dag a.u.b. gemakkelijke kleding aantrekken.

Gymkleding voor groep 3-8

Meisjes: haren vast, shirt, (korte) broek of balletpakje, gymschoenen (met lichtgekleurde zool).
Jongens: shirt, korte broek, gymschoenen (met lichtgekleurde zool).
In ieder geval kleding die het kind niet in de klas draagt. Graag alles voorzien van naam.

Schoolviering

Aan het begin van ieder schooljaar is er een viering in de school. Deze viering wordt voorgegaan door pastoor, en verder ingevuld door eigen inbreng van de kinderen. Bij deze viering zijn de ouders van harte welkom.                    

 

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids