3.4 ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN


Naar de schoolgids index


Vaardigheden groep 1-2.

Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. In de kleuterklas zijn veel leersituaties, veel speelactiviteiten.

Het actief ontdekken en experimenteren leidt tot doelgericht handelen. De ontmoeting met de ander is heel belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling.

In de kring vinden we veel momenten, waarin taal en rekenen centraal staat onder andere door het vertellen, taal/spreekoefeningen, leergesprekjes, oefenen van versjes etc.

We beschikken over een scala aan ontwikkelingsmaterialen, die de veelzijdige ontwikkeling van het kind bevorderen. Het gaat om onder andere puzzels, blokken, kralen, lotto's, mozaïek, constructiematerialen enz.

Verder is er veel aandacht voor de creativiteit; te denken valt aan tekenen, knutselen, schilderen. Ook wordt er veel gespeeld in hoeken: de speelhoek, de boekenhoek, de luisterhoek, de computerhoek e.d.

Het werken rond thema's die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van de kleuter en die de kinderen prikkelen om nieuwe dingen te ontdekken en te leren, zijn waardevol.

In de speelzaal krijgen de kleuters de nodige bewegingslessen. Er wordt zowel binnen als buiten ook vrij gespeeld. Dit is een belangrijke activiteit voor de bewegingsontwikkeling maar ook voor de communicatie met de ander.  

Basisvaardigheden en “snappet”.

Voor het leren van de basisvaardigheden maken we gebruik van de methode “snappet”. Elke leerlinge verwerkt na een instructie de leerstof op zijn of haar eigen manier. De leerkracht heeft direct inzicht in de vorderingen of prestaties en kan hierop sturen.

Gedifferentieerd

Bij gedifferentieerd werken kijkt de leerkracht naar het niveau van de leerling en past daarbij de instructie en de lesstof aan, om zo aan te sluiten bij de behoefte van leerlingen. Op die manier sluit de leerstof beter aan op de niveauverschillen in de klas. Door op verschillende manieren met de instructie en de lesstof om te gaan probeert de leerkracht bij iedereen een bepaald niveau te behalen. Vaak deelt een leerkracht de klas in niveaugroepen in.

Gepersonaliseerd

Gepersonaliseerd leren gaat een stapje verder dan differentiëren. Focus ligt hier op individuele leerroutes: iedere leerling heeft een eigen, gepersonaliseerde leerroute. De personalisatie van de leerstof zit met name in de moeilijkheidsgraad, tempo en manier van leren. Alle leerlingen werken tegelijkertijd aan hun leerdoelen, allemaal op hun eigen niveau.

Adaptief

Er wordt gekeken naar de verschillen tussen kinderen om vervolgens goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Dat gaat verder dan alleen op organisatorisch en didactisch vlak. Er wordt ook kritisch gekeken naar de leerinhoud en de taakbeleving van kinderen.

Snappet gelooft dat techniek in adaptief onderwijs het verschil maakt door het administratieve deel over te nemen van de leerkracht. Adaptief werken op papier is voor een leerkracht ondoenlijk in een klas met 30 leerlingen. De techniek ondersteunt de leerkracht, maar de leerkracht is en blijft altijd de regisseur.

Lezen

In onze school beginnen de kinderen in groep 3 met methodisch ‘aanvankelijk lezen’. In groep 1-2 staan al bewust activiteiten gepland in het kader van het voorbereidend aanvankelijk leesproces.

Hoewel de kinderen in groep 3 tegelijkertijd starten met leesonderwijs, treden er toch al snel niveauverschillen op. We sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind door op verschillende manieren te lezen: klassikaal, in groepjes, individueel en op niveau. We gebruiken de methode “Veilig leren lezen” voor het aanvankelijk lezen en de methode “Estafette” voor het voortgezet technisch lezen in groep 4 t/m 6.

Taal

In het taalonderwijs schenken wij veel aandacht aan de volgende aspecten:

het ontwikkelen van een goede uitdrukkingsvaardigheid, het ontwikkelen van een goede luisterhouding, het foutloos kunnen schrijven, het ontwikkelen van het zich schriftelijk kunnen uitdrukken en taalbeschouwing. De huidige methode is de methode “Taal in Beeld”. Deze methode geeft veel aandacht aan de woordenschatuitbreiding en zelfstandig werken.

Spelling wordt aangeboden middels de methode “Spelling in Beeld”.

Rekenen

Voor het rekenonderwijs in de groepen 1 t/m 8 maken we gebruik van de methode “Rekenrijk”. Dit is een methode die werkt vanuit de nieuwe, moderne rekeninzichten.

Kennisgebieden

Na een proefperiode vorige schooljaar werken we nu in de middagen volgens het Jeelo-model.

In de Jeelo-community bundelen scholen, maatschappelijke organisaties en experts hun krachten, met als doel elk jaar beter onderwijs voor leerlingen.
De Jeelo-community staat voor:

  • 12 kerndoeldekkende projecten waarin leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen;
  • doorlopende kennis- en competentielijnen waarin alle alle 21e-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd;
  • een digitale leeromgeving (Mijn Jeelo) – ook voor tablets, ook voor thuis - met arrangeren van eigen leerroutes, een leerlingvolgsysteem en portfolio;
  • eigen regie voor elke school met support voor het hele team.

Jeelo is inmiddels methode-vervangend voor wereldoriëntatie breed (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer), inclusief taal en rekenen voor groep 1-2 en begrijpend lezen en luisteren voor groep 3-8. Taal en rekenen voor groep 3-8 is in ontwikkeling.

Expressieactiviteiten.

Expressieactiviteiten zijn erop gericht dat kinderen leren om waarnemingen, ervaringen, gevoelens en verbeelding te uiten op een spelende en experimentele wijze. Kunstzinnige oriëntatie maakt deel uit van de Jeelo-aanpak. Deze omvat:

  • handenarbeid
  • tekenen
  • muziek
  • taalexpressie (drama)
  • spel en beweging (dans)

Onze school doet mee met “Cultuurpad”. Dit is een organisatie die naar wens van de school een cultuuraanbod biedt voor alle groepen van de school. In de Jeelo-thema’s maken we gebruik van het aanbod.

Sociaal emotionele ontwikkeling.

Voor het volgen en registreren van de sociaal- emotionele ontwikkeling gebruiken we het leerlingvolgsysteem SCOL. De aanpak rond leefstijl maakt onderdeel uit van Jeelo.

Bewegingsonderwijs

Op het gebied van het bewegingsonderwijs wordt er wekelijks gymnastiekles gegeven. De kleutergroepen 1-2 maken op dinsdag gebruik van de speelzaal op school. Groep 3-8 gymmen op donderdagmiddag in de sporthal te Meerlo; zij worden hier per bus naar vervoerd. Helpt u uw kind eraan herinneren, dat de tas met gymspullen mee naar school en ook weer mee naar huis gaat. U kunt dan de spullen regelmatig wassen en ze raken minder gauw zoek.

Naast de reguliere gymles in de sporthal geven we ook bewegingslessen op school. Elke groep heeft wekelijks 1-2 momenten in het rooster opgenomen om op of rond school te bewegen. Dit kan plaatsvinden in de klas, de speelzaal of op de speelplaats.

De reden hiervoor: 2 gymlessen in de sporthal kost veel roostertijd (vervoer, omkleden). Om bewegen op school toch voldoende aandacht te geven is er gekozen voor bovengenoemde invulling.

Gymkleding voor groep 1-2.

De kleuters gymmen op blote voeten, in hemdje en broekje. Zij hebben dus geen speciale gymkleding nodig. Wilt u uw kind op deze dag a.u.b. gemakkelijke kleding aantrekken.

Gymkleding voor groep 3-8.

Meisjes: haren vast, shirt, (korte) broek of balletpakje, gymschoenen (met lichtgekleurde zool).

Jongens: shirt, korte broek, gymschoenen (met lichtgekleurde zool).

In ieder geval kleding die het kind niet in de klas draagt. Graag alles voorzien van naam.

Na de gymnastiekles moeten de kinderen van groep 6-8 zich douchen. Geef uw kind daarom ook een handdoek (en kam) mee. Groep 3,4,5 doucht niet.

Gezelschapsspelen kleutergroepen.

In januari starten we weer met gezelschapsspelen voor kleuters. De kleuters nemen dan op toerbeurt spellen mee naar school en spelen deze met hun klasgenoten. Bij deze activiteiten wordt de aanwezigheid van een aantal ouders gevraagd. De lijst met welke ouders op welk moment aanwezig zijn, zal tijdig worden uitgereikt.

Godsdienstonderwijs.

Onze school is een katholieke school. We streven naar menswording van de kinderen vanuit de katholieke visie op mens en maatschappij. Door een katholieke levenshouding en het overdragen van kennis vanuit de kinderbijbel en Christelijke feesten, proberen we dit doel te bereiken. Uiteraard eerbiedigen we de godsdienst of levensovertuiging van andersdenkende leerlingen. In ons aanbod is aandacht voor alle kerkelijke feesten. We bezoeken het kerkgebouw rond Pasen om het Paasverhaal nog meer kracht bij te zetten.

Schoolviering.

Aan het begin van ieder schooljaar is er een viering in de school. Deze viering wordt voorgegaan door pastoor, en verder ingevuld door eigen inbreng van de kinderen. Bij deze viering zijn de ouders van harte welkom.

Communie en Vormsel.

Om praktische redenen heeft de communiewerkgroep besloten om de kinderen van groep 3 en 4, één keer in de twee jaar, gezamenlijk de Eerste Communie te laten doen. De werkgroep biedt de kinderen een geschikt communieproject aan, waaraan in de voorbereidingsmaanden wekelijks na schooltijd in school en thuis wordt gewerkt

Leerlingen met een andere of geen geloofsovertuiging worden op onze school toegelaten.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids