11.5 Verzekeringen


Naar de schoolgids index


 

Door het bestuur is voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Verzekerden zijn de leerlingen, personeelsleden, stagiairs, vrijwilligers inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school verband houdende activiteiten deelnemen. De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren c.q. de evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteit vergt.
De verzekering dekt lichamelijke schade en bijvoorbeeld niet een kapotte jas, bril of fiets. Wanneer eigendommen van kinderen onder schooltijd beschadigd of vernield worden, is dit meestal ten gevolge van spel. De school is hiervoor niet door de ouders aansprakelijk te stellen, tenzij er sprake is van nalatigheid van leerkrachten.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids