10.4 Schoolverlaters, schorsing, verwijdering en vrijstelling


Naar de schoolgids index


Schorsing van een leerling:

Reden voor schorsing is vooral wangedrag van een leerling, zoals ernstige verstoring van de rust, van de veiligheid of van de gezondheid in de school, of zich onttrekken aan de regels van de school.

In het kader van de wet op “Passend Onderwijs” mogen scholen een leerling ook verwijderen als de grenzen van zorg zijn bereikt. Pas als een andere school is gevonden, die de leerling de noodzakelijke ondersteuning kan bieden, kan een leerling worden geweigerd.

De directeur kan, na overleg met de groepsleerkracht, de ouders van de leerling, een leerling voor maximaal drie schooldagen schorsen. Indien dit gebeurt moet hij zo spoedig mogelijk:

 • De ouders mondeling en schriftelijk in kennis stellen;
 • De ambtenaar leerplichtzaken schriftelijk een melding sturen;
 • Het bevoegd gezag (= schoolbestuur) op de hoogte stellen.

Het bevoegd gezag zal binnen 3 dagen de betrokken groepsleerkracht, de ouders en de directeur horen en een bindende beslissing nemen over het vervolg, waarin ook het belang van deze leerling wordt betrokken. (Wet op het Primair Onderwijs, WPO, art 40)

Verwijdering van een leerling (niet vrije keus van de ouders)

In alle andere gevallen dan hierboven genoemd beslist het bevoegd gezag (schoolbestuur) over de verwijdering van een leerling. Voordat het bevoegd gezag de maatregel neemt, zal zij op zo kort mogelijke termijn:

 • de ouders van de leerling horen;
 • de betrokken groepsleraar horen;
 • de directeur horen.

In de overwegingen dient uitdrukkelijk ook het belang van deze leerling te worden betrokken. Definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat een andere (onderwijs-)instelling bereid is deze leerling toe te laten. Indien het bevoegd gezag aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes een andere (onderwijs-)instelling heeft gezocht waarnaar kan worden verwezen, kan eveneens tot definitieve verwijdering worden overgegaan.

De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarin wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen 6 weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit. Het bestuur meldt dit besluit terstond aan de ambtenaar leerplichtzaken en aan de inspectie van het onderwijs.

Indien tegen de beslissing in de vorige alinea bezwaar wordt gemaakt beslist het bevoegd gezag binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

De ouders kunnen, naast een bezwaarschrift, een procedure aanspannen bij de burgerlijke rechter. (WPO, art. 40 en art. 63)

Gronden voor vrijstelling van onderwijs

Omstandigheden waarin ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind onze school te laten bezoeken zijn:

 • als de school gesloten is of als het onderwijs is geschorst;
 • als het bezoeken van de school door uitzonderlijke omstandigheden verboden is;
 • als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school ontzegd is;
 • wegens ziekte van de leerling;
 • indien de specifieke aard van het beroep van een der ouders schoolbezoek tijdelijk onmogelijk maakt;
 • wegens vervullen van plichten van de leerling die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
 • wegens andere gewichtige omstandigheden, zoals hiervoor staan vermeld (Leerplichtwet art. 11).
 • Op besluiten van de leerplichtambtenaar of de directeur van de school over verzoeken tot
 • vrijstelling van geregeld schoolbezoek is de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing.

Een leerling verlaat de school in onderstaande gevallen:

 • Een leerling bij wie naar het oordeel van de directeur van de basisschool de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd verlaat aan het einde van het schooljaar de basisschool, mits hierover met de ouders overeenstemming bestaat.
 • In elk geval verlaat de leerling de basisschool aan het eind van het schooljaar waarin de leerling
 • de leeftijd van 14 jaar bereikt.
 • Indien een leerling door de daartoe opgerichte commissie een verwijzing krijgt voor het volgen van een speciale school voor basisonderwijs, wordt door de ouders en de betrokken scholen overeenstemming bereikt over het tijdstip van overplaatsing

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids