10.4 Schorsing en verwijdering van leerlingen


Naar de schoolgids index


Beleid Dynamiek scholengroep met betrekking tot schorsen en verwijderen.
Het College van Bestuur besluit over de schorsing en / of de verwijdering van een leerling. 

Schorsen

Het College van Bestuur/schooldirectie kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Het College van Bestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

Verwijdering

Het kan zijn dat in de loop van het schooljaar blijkt dat de school niet langer de extra begeleiding kan of wil bieden die een leerling nodig heeft. Dynamiek Scholengroep kan besluiten om een leerling te verwijderen wegens onhandelbaar gedrag, wangedrag, of na een ernstig incident, terwijl de ouders het daar niet mee eens zijn. De verwijdering kan iedere leerling betreffen: zowel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte als leerlingen zonder.
Voordat wordt besloten tot verwijdering is het noodzakelijk dat ( art. 40 lid 11 WPO):

  • Er correspondentie is tussen school/ Dynamiek Scholengroep en ouders over het voornemen tot
           verwijdering.
  • De betrokken groepsleerkracht is gehoord door het bevoegd gezag.
  • De ouders gehoord zijn voorafgaand aan voorgenomen besluit tot verwijdering.
  • Er een definitief besluit tot verwijdering wordt genomen.
  • Het onderwijskundig rapport is opgesteld voor de ontvangende school.
  • Dynamiek Scholengroep ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is om de leerling op te
           nemen. Dit kan ook een school voor SBO of (V)SO zijn. 

De juridische middelen die ouders ter beschikking staan om het (voorgenomen) besluit tot verwijdering aan te vechten:

In het kader van de Wet op passend onderwijs mogen scholen een leerling verwijderen als de grenzen van zorg zijn bereikt. Pas als een andere school is gevonden, die de leerling de noodzakelijke ondersteuning kan bieden, kan een leerling worden geweigerd. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids