10.3 Schoolverzuim en verlof


Naar de schoolgids index


Ziekte of bezoek aan huisarts, tandarts e.d. kunt u mondeling of telefonisch doorgeven. Dat kan via elke leerkracht die u aan de telefoon krijgt. Wilt u a.u.b. ook doorgeven als uw kind medicijnen gebruikt, aangezien dit van invloed kan zijn op het leerproces e.d.

Verzuimregistratie

Dagelijks wordt verzuim bekeken en geregistreerd door de groepsleerkracht.

Indien een leerling om 9.00 uur nog niet aanwezig is en hij/zij ook niet afgemeld is, probeert de leerkracht telefonisch contact op te nemen met de ouders.

Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim noteert de leerkracht dit in de verzuimregistratie en geeft dit door aan de directeur.

De ouders/verzorgers ontvangen schriftelijk bericht van het ongeoorloofde verzuim met de mededeling dat bij de tweede keer het verzuim wordt doorgegeven aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente.

Een tweede verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar die vervolgens contact opneemt met de ouders/verzorgers.

Bij een verzuim van 3 achtereenvolgende dagen wordt direct melding gemaakt bij de ambtenaar leerplicht.

Afspraken met de ambtenaar leerplicht.

Ongeoorloofd verzuim wordt bij de tweede (en volgende) keer in één schooljaar, altijd schriftelijk gemeld bij de ambtenaar leerplicht.

De ambtenaar neemt contact op met de ouders/verzorgers.

Bij herhaald verzuim of bij zeer langdurig verzuim worden de ouders door de ambtenaar leerplicht uitgenodigd voor een gesprek. Er kan een proces-verbaal opgemaakt worden.

Toekennen van verlof.

Voor verlof wegens ziekte, doktersbezoek e.d. kunnen de ouders zich wenden tot de leerkracht. Bij twijfel neemt de leerkracht contact op met de directie.

Voor ander verlof dienen de ouders zich altijd tot de directie te wenden middels een ingevuld formulier verlofaanvraag. Dit kan gedownload worden vanaf de schoolsite of aangevraagd worden bij de directie. De artikelen 11 tot en met 15 van de Leerplichtwet vormen het uitgangspunt om dit verlof wel of niet te verstrekken. De reactie naar de ouders gebeurt eveneens schriftelijk op het formulier.

Extra vakantiedagen worden alleen toegekend indien zij vallen onder de noemer andere buitengewone omstandigheden, te weten:

Familieomstandigheden, incl. samenlevingsvormen

  • huwelijk, overlijden, jubilea 1 of 2 dagen
  • verhuizing 1 dag
  • gezinsuitbreiding 1 dag
  • uitzonderlijke situaties enkele dagen
  • Vakantie Als tijdens de schoolvakanties geen vrij genomen kan worden-- max. 10 dagen, Uitzonderlijke gevallen -- max. 5 dagen
  • Medische of sociale redenen. De verlofnoodzaak moet blijken uit een verklaring van de arts max.-- 10 dagen

Verlof wegens kennelijke onredelijkheid

Indien weigering van verlof zou leiden tot kennelijk onredelijke situaties kan extra verlof worden verleend. Het belang van het kind staat hierbij centraal. Maximaal 10 dagen.

Langdurig verlof

Indien er verlof wordt aangevraagd voor een periode van meer dan 10 dagen, beslist de ambtenaar leerplicht, nadat deze eerst de directeur gehoord heeft. De aanvraag dient altijd schriftelijk te worden gericht aan de ambtenaar leerplicht.

Tenslotte….
Extra verlof wordt altijd geregistreerd in de verzuimregistratie.
Uit bovenstaande tekst begrijpt u dat de directie geen toestemming zal verlenen bij aanvragen voor tussentijdse vakanties, ook niet als het gaat om de bekende lange weekends.
De directie hoopt dat u begrip heeft voor de aanpak, zoals die – wettelijk opgedragen – door ons wordt uitgevoerd.
De volledige regeling getiteld “schoolverzuimplan scholen SKO Dynamiek Scholengroep” is gebaseerd op de wettekst Verzuimplan 10 maart 1994


Download deze pagina Download de gehele schoolgids