10.3 Schoolverzuim en verlof


Naar de schoolgids index


Hoe te handelen bij een aanvraag extra verlof? Vakantieverlof tijdig schriftelijk, via het onderstaand verlofformulier, aanvragen bij de schoolleiding. 

​Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden, is het kind volledig leerplichtig. Dit betekent dat uw kind vanaf groep 2, de volledige week onderwijs dient te volgen.

Voor verlof van tien dagen en minder neemt de directeur hierover een beslissing en deelt dit ouders/ verzorgers schriftelijk mede, indien nodig met mededeling van de toekennings- of afwijzingsgrond. Voor meer dan tien dagen neemt het College van Burgemeester en Wethouders op advies van de leerplichtambtenaar een beslissing. De directeur zendt de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar.
Omstandigheden waarbij een leerling in aanmerking kom voor extra verlof:

 • bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • bij verhuizing (1 dag);
 • bij het huwelijk van bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (1 of 2 dagen);
 • bij een ernstige ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (duur in overleg met de
         directeur);
 • bij de bevalling van moeder, verzorgster, voogdes, bij 12,5-, 25-, 40, 50-, 60- jarig ambts- of 
         huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad;
 • voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (vakantie is nimmer
         een gewichtige omstandigheid). 

Welke uitzondering van vakantieverlof kent de leerplichtwet (artikel 11 onder f. van de Leerplichtwet)?


Wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers is het alleen mogelijk om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een directeur kan verlof geven als de ouder/verzorger kan aantonen dat deze het merendeel van zijn inkomen alleen in de schoolvakantieperiodes kan verdienen. De ouder/verzorger dient de benodigde bewijsstukken bij de verlofaanvraag te overleggen. Indien er met deze reden verlof wordt verleend, mag: Dit kan maximaal éénmaal per schooljaar worden verleend en moet het ook de enige vakantie in dat schooljaar zijn voor ouder en kind. Dit mag niet langer duren dan tien schooldagen. Dit kan nimmer plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en de laatste schoolweek.

Het komt steeds vaker voor dat ouders een verzoek doen om de vakanties te verlengen. Het eerder starten of langer laten duren van een vakantieperiode is geen geoorloofde reden om uitstel van de leerplicht aan te vragen. Hiervoor kan de directeur geen verlof toekennen.
Daarnaast merken we dat ouders van 4-jarigen regelmatig vakanties plannen buiten de vakantieperiodes. We vinden dit als team onwenselijk. Kinderen missen op deze wijze onderwijsaanbod. Deze kinderen vallen inderdaad niet onder de Leerplichtwet. Echter voor deze kinderen gelden ook de richtlijnen die de school voert over de aanwezigheid en het volgen van het onderwijsaanbod.  

A.u.b. dit formulier gebruiken voor het aanvragen van verlof. Het formulier is ook op school verkrijgbaar.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids