Medezeggenschapsraad

Inspraak in schoolbeleid !

Een MR is op school een wettelijk verplicht orgaan en is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en onderwijzend personeel. Zij kan de schoolleiding voorstellen doen en adviezen geven. De schoolleiding heeft over bepaalde zaken de instemming en/of het advies nodig van de MR.

Alle schoolaangelegenheden kunnen in de openbare vergaderingen ter sprake komen. Indien ouders bepaalde zaken besproken willen hebben, dan kunnen ze dat voor een vergadering van te voren(bij voorkeur schriftelijk) kenbaar maken bij een van de leden van de MR. Ouders en leraren zijn ook altijd welkom op de MR-vergaderingen. De notulen worden na goedkeuring openbaar gemaakt via Isy.

De MR-vergaderingen worden aangekondigd  via de kalender op ISY. Daarnaast zijn er twee gezamenlijke bijeenkomsten van OP/MR/team. Ook deze data staan op de kalender vermeld.


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bestaande uit ouders en personeelsleden. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep en behartigt de belangen van alle scholen. In het GMR-reglement is vastgelegd over welke zaken de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Voor meer informatie zie www.dynamiek.nu. Het mailadres van het secretariaat van de GMR is: gmr@dynamiek.nu.