Ouders

Ouders doen ertoe wat betreft het leren van hun kinderen

Wij vinden het belangrijk dat er goede contacten zijn tussen ouders en  school: dat ouders betrokken zijn en dat ze meedenken. Het is voor uw kind belangrijk, dat u interesse toont in wat er met hen op school gebeurt. Dit kan door na schooltijd een keer met uw kind in het schoolgebouw te gaan kijken regelmatig met uw kind te praten over school, aandacht voor werkjes die ze meekrijgen,

 door schriftelijke informatie van school aandachtig te lezen en de ouderavonden te bezoeken. Wanneer nodig neemt de leerkracht contact op met de ouders. Maar ook omgekeerd; als er in de thuissituatie zaken spelen die van invloed zijn op het gedrag of de prestaties van uw kind, verwachten we dat u ons dit doorgeeft. Soms is het raadzaam om hiervoor een aparte afspraak te maken met de leerkracht. U kunt dan altijd binnenlopen om een afspraak te maken.

We maken gebruik van het nieuwsportaal ISY. Ouders hebben een inlogcode waarmee ze daarop kunnen inloggen. Er komt zowel schoolnieuws als specifiek nieuws op groepsniveau op te staan. Het is dus belangrijk om er regelmatig op te kijken. Het voordeel is dat het een gesloten systeem is, waar verder niemand bij kan die geen code heeft.ISY

Wanneer ouders gescheiden zijn, richten wij ons in eerste instantie op de ouder die de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Deze ouder krijgt alle schriftelijke informatie en met deze ouder vinden ook de gesprekken plaats. Wij gaan ervan uit dat ouders elkaar informeren en bij voorkeur samen op gesprek komen. Wanneer de relatie een gezamenlijk gesprek niet toelaat, dan zal school met de ouders een andere oplossing zoeken.

Klachtenregeling

Met de klachtenregeling van Dynamiek Scholengroep wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).
Naast ouders en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van Dynamiek Scholengroep klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur van Dynamiek Scholengroep en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap.
Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.

Schoolbijdrage

In september/oktober ontvangt u voor ieder kind een overzicht van de schoolbijdrage, waarop ), schoolreis (groep 1-8) en schoolkamp (groep 8) vermeld staan. U kunt dit bedrag
in één of twee termijnen overschrijven. Het eerste termijn
graag voor 1 december en de tweede termijn voor 1 mei .

De bedragen voor deze vrijwillige ouderbijdrage zijn voor ieder kind € 5,00.  Voor de kinderen van groep 8 komt er nog € 75,- als bijdrage voor het jaarlijkse schoolkamp bij.
We wijzen u er nadrukkelijk op dat de schoolbijdrage vrijwillig is.